Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator websiteprocessione
processione
processione
processione
processione
processione
processione
processione


Il Contratto
canto popolare di Pasqua

Cascatu l'omu a lu filici passu
ppe ddari morti a lu propriu Cristu,
jeu mu vi dicu, Signuri, non abbastu
la passioni e la vita di Cristu.
Ora vi parlerò cu veru tastu,
la vera Cruci duvi è mortu Cristu,
sentiti, cristiani, stu cuntrattu
chi fannu tra li ddui: la Cruci e Cristu.
Avanzi all'occhi passari l'abissu
e la passiuni è tuttu l'apparatu,
la Cruci si fermau davanti a Cristu chi facìa 'n' oraziuni 'ndinocchiatu.
Cristu: - "Cruci amurusa, quantu t'haju amatu,
quand'era picciriddu e ti dicìa,
supa a ssu lignu di Cruci assettatu,
ddocu assupra avi a spirari l'arma mia".
Croce: - "Signuri a vui la morti no' cunveni,
no' è degna pe vvui, no' su' cuntentu,
Signuri, a l'omu la morti cunveni,
ca no' ha gradutu lu cumandamentu.
E lu Signuri di lu celu veni
tuttu cumpritu e senza mancamentu,
Signuri, a vvui moriti in Cruci no' cunveni,
non è degnu pe' vvui, no' su' cuntentu.
Signuri, siti petra o calamita?
Jeu cchiù m'arrassu e cchiù mi viju tirata
di 'na persuna benigna e cumprita
di l'amuri di Ddeu su' 'nnamurata!
Quandu 'n potiri tegno la to' vita,
dimmi Signuri, comu su' chiamata? "
Cristo: - "Jeu crucifissu e tu Cruci Sacrata,
comu arca di lu celu, Arca Rigina,
spaventu, sputaguerra, argentu e spata,
spaventu di Lucifaru e rruina ".
Croce: - "lu Patreternu è persuna divina
chi vozzi moriri cu tanti torti,
l'omu fici lu dannu e la rruvina
e vui supra di mia 'nchiovatu forti".
E l'omu mortu si struggi la morti,
e l'omu si godirà l'eterna gloria,
o Gesù Cristu mutati memoria,
fati a l'Eternu Patri 'n' oraziuni,
ca nui di Cristu sentimu la storia,
ca vozzi moriri cu tanta passiuni,
e pe' ddassari a lu mundu memoria
Cristu vozzi a la Cruci moriri.
Sangu sudatu di li gran suspiri.
Sangu sudatu di lu Ddeu supremu
ca Cristu vozzi a la Cruci moriri
pe' mostrari a l'omu amuri 'n ' ternu.
Croce: - "ma Gesù Cristu iu vorrìa sapiri
a undi li nostri nozzi ndì facimu?"
Cristo: - " a casa di Pilatu ndi ndi jamu,
jeu l'amatu e vui l'amata ndi dicimu.
Supra la spadda m'appoggiu di vui,
'na Cruci nozia faremu di vui
intra chiova, marteddu e atti vuci
e la me matri 'ndolurata cchiùni
chi ciangi a lu pedi di la Cruci".
Aciti e malu feli si riduci,
di 'nu siccu lignu s'avìa 'nnamuratu,
e mo' 'n testa d'autru si riduci
pe' riparari d'Adamu lu piccatu.
Abramu era a lu limbu carceratu
e Cristu scarcerari lu volìa,
scarciara Abramu e Cristu nd' a sarvatu,
si chiumpi l'antica profezia.
Cristu, jeu munti Carvariu mi ndi vegnu a ttia,
tu eri di lu mundu burlamentu,
nuddu pe' llocu santu ti tenìa
ca cu passava sentìa lu puzzamentu
e mo' divinu si chiamatu e santu,
sia ludatu lu Santu Sacramentu!

Gesù e la Samaritana al pozzo di Giacobbe

- Ccà mi fermu, ccà m' aspettu,
ccà 'na donna devi veniri
oh, chi fonti, fonti eletta
pè sta donna convertiri. -
- Chi è chi sedi là?
Già mi l' aspettava ca carcunu troverò,
ma, del resto, anderò,
anderò pè i fatti miei.
Se mi dirà: " donna, cu sì?"
'nci dirò: "chi è chi parla?"
- Oh donna chi gran siti,
'na goccia d'acqua tu mi la dai? -
'Nu ristoru tu mi porgi,
'na goccia d'acqua pè carità? -
- A mmia chi su' Samaritana tu mi cerchi acqua da beri?
Lu Giudeu, cosa strana, chi 'ndi voli di saperi? -
- Se sapessi cu jeu sugnu tu stessa acqua mi chiederesti
e jeu acqua viva ti darei. -
- Tu mi burli o Signuri, lu puzzu e fundu e secchiu non haiu,
di Giacobbi ch' è nostru patri si tu forsi maggiuri? -
- Chi del pozzu l' acqua bevi ancora siti avrà,
ma chi bevi l' acqua mia / in eternu si disseterà. -
- Oh Signuri, chi stai a diri?
Io per dirla schietta schietta
me ne vogliu / propriu andàri. -
- No, non andari via ch' è venutu lu tempu già
in cui si adora Dio in Spirito e Verità. -
- Lu Missìa addì veniri, no lu negu chistu, no,
ma chistu vogghju diri, ca se vinni jeu non lu sò. -
- Lu Messia è venutu, bona donna, cridi a me,
ca se pozzu essari cridutu, cu ti parla idu è. -
- Dammi allura la tò acqua, pietusissimu Signuri
e cambia lu cori meu a la volontà di Ddeu! -


Foto by Antonio Albanese/Franco Politi - Tutti i diritti riservati - è vietata la riproduzione, anche parziale, senza consenso